fbpx
Optimarisk d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Zagrebačka 57 #42 000 Varaždin

Zaštita osobnih podataka

Optimarisk > Zaštita osobnih podataka

OPĆA NAČELA

Zaštita osobnih podataka Ispitanika, odnosno korisnika usluga, i drugih pojedinaca povezanih s Društvom Optimarisk d.o.o. glavni je prioritet Optimariska d.o.o.

U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podatci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podatci koji su nužni u tu svrhu. Vaše osobne podatke podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo određenim propisima vezani dulje pohranjivati osobne podatke odnosno u slučaju kada to zahtijevaju naši legitimni interesi. Točnost, pouzdanost, povjerljivost i cjelovitost vaših osobnih podataka također su načela kojima se vodimo pri obradi.

 SVRHA OBRADE

Sve vrste vaših osobnih podataka Društvo obrađuje u sljedeće svrhe:

  • Realizacija ugovora i zakonske obveze Društva

Osobne podatke obrađujemo u svrhu pružanja usluge sukladno važećem Zakonu o osiguranju, odnosno Društvo prikuplja i dalje obrađuje podatke o ugovarateljima osiguranja jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora o osiguranju u kojem je ugovaratelj osiguranja stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ugovaratelja osiguranja, kao ponuditelja, prije sklapanja ugovora o osiguranju, odnosno kako bi se poduzele druge aktivnosti koje proizlaze iz tog poslovnog odnosa.

Druge obrade osobnih podataka su dozvoljene ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg:

   • Obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza Društva, što uključuje obradu odštetnih zahtjeva; na obveze Zakona o osiguranju, osobito u pogledu distribucije osiguranja;
   • Obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;
   • Obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Društva, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka:
   • Ispitanik je dao privolu za obradu osobnih podataka ispitanika i jednu ili više posebnih svrha.

Vaše osobne podatke obrađujemo kod vaših upita u skladu s važećim propisima (npr. Zakona o zaštiti potrošača, Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka itd.) kao i radi obavještavanja koja smo dužni vršiti prema važećim propisima. U svrhu pružanja uslugu možemo vam se obratiti putem podataka za kontakt koje ste nam dali.

 • Kontaktiranje

Za vrijeme ugovornog odnosa, kao i po prestanku našeg ugovornog odnosa, tijekom razdoblja od godine dana, stupamo s vama u kontakt preko sljedećih komunikacijskih kanala za koje ste nam dali privolu:

 • Elektronička pošta (e-mail),
 • Društvene mreže,
 • Pisano (poštom)

RAZDOBLJE ČUVANJA

Osobni podaci su primjereni, bitni i ograničeni na ono što je nužno za svrhe u koje se podaci obrađuju. Zbog toga je osigurano da je razdoblje u kojem se osobni podaci pohranjuju ograničeno na strogi minimum. Osobni podaci se obrađuju samo ako se svrha obrade opravdano ne bi mogla postići drugim sredstvima. Radi osiguravanja da se osobni podaci ne drže duže nego što je nužno, Društvo, kao voditelj obrade, je odredilo rok za brisanje ili periodično preispitivanje. Poduzet je svaki opravdani korak radi osiguravanja da se netočni osobni podaci isprave ili izbrišu.

OPOZIV DANIH PRIVOLA

Privole koje ste nam dali za kontaktiranje i druge poslovne svrhe koje smo od Vas zatražili, a izvan okvira drugih osnova za prikupljanje osobnih podataka, vrijede do opoziva, a možete ih opozvati u bilo kojem trenutku.

VAŠA PRAVA POVEZANA S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA

Pravo na ispravak: Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.

 • Pravo na ograničenje distribucije: od nas možete zatražiti ograničenje distribucije svojih podataka:
  • Ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka
  • Ako je je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima ,
  • Ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su nam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili
  • Ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka
 • Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

Ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjena našeg ugovora i

 • Ako se obrada vrši pomoću automatiziranih procesa.
 • Pravo na prigovor: Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.
 • Pravo na žalbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjena važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.
 • Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se sljedećim našim podacima za kontakt:

VODITELJ OBRADE I SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade osobnih podataka jest Optimarisk d.o.o., Zagrebačka 57, 42000 Varaždin, OIB: 56706083444
Službenik za zaštitu osobnih podataka u Optimarisku d.o.o. je Tatjana Tepeš.
Kontakt na koji možete slati svoje upite jest: Zagrebačka 57, 42000 Varaždin
Adresa e-pošte za kontakt: osobnipodaci@optimarisk.hr

NADLEŽNO NADZORNO TIJELO

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP)

Adresa: Martičeva ulica 14, 10 000 Zagreb

Kontakt: +385 01 4609 080; +385 01 4609 000

Internet stranica. www.azop.hr

Zahtjev za zaštitu prava može se uputiti Agenciji u pisanom obliku na adresu sjedišta ili na adresu elektroničke pošte: azop@azop.hr. Radi uredne dostave odgovora potrebno je u zahtjevu navesti: ime i prezime, adresu i mjesto stanovanja podnositelja zahtjeva i priložiti sve podatke i svu dokumentaciju relevantnu za nadležno postupanje AZOP.

MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Društvo provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, kao što je smanjenje količine podataka, te uključenje zaštitnih mjera u obradu kako bi se ispunili zahtjevi iz uredbe o zaštiti osobnih podataka i zaštita prava ispitanika.

Stručno i administrativno osoblje društva koje obrađuje osobne podatke dužno je poduzeti tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe, te utvrditi obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka.

TRAŽENJE PRISTUPA OSOBNIM PODACIMA KOJI SE ODNOSE NA VAS ILI TRAŽENJE ISPRAVKA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Ako želite pristup svojim osobnim podatcima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka molimo vas da se obratite Službeniku za zaštitu osobnih podataka.

ULAGANJE PRIGOVORA NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Ako smatrate da Optimarisk d.o.o. nema zakonsku osnovu obrađivati vaše osobne podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor Službeniku za zaštitu osobnih podataka. U tom slučaju nećemo više obrađivati vaše osobne podatke niti ćemo vam moći pružati svoje usluge i biti s vama u poslovnom odnosu.