fbpx
Optimarisk d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Ulica Stjepana Vukovića 2, 42 000 Varaždin

Štete

Optimarisk > Štete

Vrlo važna  uloga i funkcija brokera u osiguranju je postupak rješavanja odštetnog zahtjeva i sposobnost da svojim klijentima omogući ostvarivanje njihovih prava po ugovorenoj polici osiguranja.  Svojim klijentima  pružamo svakodnevnu pomoć pri nastanku štete kako bi im osigurali učinkovitu  i uspješnu naknadu iz osiguranja.  Naš profesionalni  i korektan odnos usmjeren je također i prema osigurateljima, što nam omogućava da odštetne zahtjeve prema osigurateljima  prezentiramo na jasan i razumljiv način čime postižemo brzo i uspješno rješavanje  šteta.

Postupak u slučaju prometne nezgode

 U slučaju prometne nezgode u kojoj nema ozlijeđenih osoba, a u kojoj je nastala samo materijalna šteta, sudionici nesreće dužni su, ukoliko je to moguće, odmah ukloniti vozila s kolnika i omogućiti nesmetano odvijanje prometa. Također su dužni razmijeniti osobne podatke i popuniti Europsko izvješće kojim se ne priznaje krivnja, već se sažetim opisom i ostalim podacima pomaže utvrđivanju činjeničnog stanja.

 Učesnici u prometnoj nezgodi ne smiju napustiti mjesto prometne nesreće dok nisu popunili i potpisali Europsko izvješće ili na drugi način razmijenili osobne podatke i podatke o vozilima.

 U slučaju prometne nezgode u kojoj ima ozlijeđenih osoba ili u kojoj je netko izgubio život, sudionici su dužni ostati na mjestu događaja, pozvati najbližu policijsku postaju, sačekati dolazak ovlaštene službene osobe, te pružiti potrebnu pomoć stradalima.

 Ako drugi sudionik prometne nezgode ne želi dati svoje osobne podatke ili podatke o vozilu, te  napusti mjesto prometne nezgode ili ako postoje različita mišljenja u pogledu odgovornosti, savjetujemo Vam da o prometnoj nezgodi obavijestite policiju koja je dužna izaći na mjesto prometne nezgode.

Ako dođe do sudara s neregistriranim vozilom ili vozilom inozemne registracije, te u slučaju alkoholiziranosti vozača ili vožnje bez odgovarajuće vozačke isprave, savjetujemo Vam da o prometnoj nezgodi obavijestite policiju čiji su službenici dužni izaći na mjesto prometne nezgode o kojoj su obaviješteni.

Ukoliko je došlo do prometne nezgode u kojoj je nastala šteta na Vašem vozilu za koje imate zaključen ugovor o osiguranju automobilskog kaska Vaš odštetni zahtjev podnosite društvu za osiguranje kod kojeg imate ugovorenu policu osiguranja automobilskog kaska. Vaš zahtjev možete podnijeti i nama, a mi ćemo ga predati osiguratelju.

Sva oštećenja na vozilu nastala ostvarenjem osiguranog rizika moraju biti nepromijenjena do procjene štete od strane predstavnika osiguratelja.

Postupak u slučaju štete na imovini

Ukoliko nastane osigurani slučaj na imovini potrebno je poduzeti sve mjere da se ograniče štetne posljedice i pri tome se pridržavati uputa osiguratelja ili nas kao posrednika kako oštećeni objekt ili oštećene stvari ne bi bile izložene daljnjim oštećenjima.

 Osiguraniku je dužan postupiti na sljedeći način:

  • odmah poduzeti sve što je u njegovoj moći da se ograniče štetne posljedice i pri tome se pridržavati uputa koje mu je dao osiguratelj ili njegov predstavnik,
  • obavijestiti osiguratelja ili posrednika o nastupanju osiguranog slučaja najkasnije 3 dana otkad je saznao za njega, jer će u protivnom dodatne troškove nastale zbog takvog propuštanja snosite sam,
  •  što prije, a najkasnije u roku od tri dana, pisanim putem potvrditi prijavu danu usmeno, telefonom ili na drugi sličan način,
  • u svim slučajevima predviđenim propisima podnijeti prijavu nadležnoj policijskoj upravi i navesti koje su sve stvari uništene, odnosno oštećene ili su nestale prilikom nastanka osiguranog slučaja,
  • do dolaska predstavnika osiguratelja na samo mjesto ne promijeniti stanje oštećenih odnosno uništenih stvari, osim ako je promjena potrebna u javnom interesu ili radi smanjenja odnosno sprečavanja povećanja štete, odnosno radi nastavljanja normalne proizvodnje,
  • ako se promjena izvrši radi nastavljanja normalne proizvodnje osiguranik je dužan o tome odmah izvijestiti osiguratelja telefonom ili na koji drugi način,
  • ako se pristupi popravku obvezno sačuvati zamijenjene dijelove za potrebe mogućeg očevida.

 Obveza osiguranika je, neovisno o roku u kojem je podnio prijavu štete, predstavniku osiguranja pružiti sve podatke i druge dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka, opsega i visine štete. Osiguratelj također može zahtijevati da osiguranik pribavi i druge dokaze, ako je to nužno potrebno i opravdano.

Štetu je moguće prijaviti telefonom i brzojavom, ali je to potrebno što prije, a najkasnije u roku od tri dana pisano potvrditi takvu prijavu na propisanom obrascu.

Postupak prijave štete od nezgode

U slučaju da je nastupio nesretni slučaj po polici osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) ozlijeđeni je dužan:

  • odmah otići liječniku, odnosno pozvati liječnika radi pregleda i pružanja potrebne pomoći i odmah poduzeti sve potrebne mjere radi liječenja i pridržavati se liječničkih savjeta i uputa u pogledu načina liječenja,
  • po završetku liječenja kompletnu liječničku dokumentaciju zajedno s popunjenim obrascem za prijavu štete predati u Optimarisk ili izravno osiguratelju,
  • prijavom o nesretnom slučaju pružiti osiguratelju sva potrebna izvješća i podatke, naročito o mjestu i vremenu kada je slučaj nastao, potpuni opis događaja, nalaze liječnika o vrsti i težini tjelesne ozljede, o nastalim eventualnim posljedicama, kao i podatke o tjelesnim manama, nedostacima i bolestima koje je osiguranik eventualno imao prije nastanka nesretnog slučaja.

 Ukoliko je nesretni slučaj imao za posljedicu smrt osiguranika, korisnik osiguranja dužan je o tome pisano obavijestiti osiguratelja, te o tome pribaviti potrebnu medicinsku i ostalu dokumentaciju.