fbpx
Optimarisk d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Zagrebačka 57 #42 000 Varaždin

Izjava posrednika u osiguranju i reosiguranju

Optimarisk > Izjava posrednika u osiguranju i reosiguranju

Izjava posrednika u osiguranju i reosiguranju   /    Opće informacije o Posredniku u osiguranju

Slijedom Zakona o osiguranju ((NN br.  30/15 i 112/18,63/20, 133/20)  obavezni smo  vas informirati, kako slijedi:

 1. Informacije o zaposlenicima posrednika koji obavljaju poslove posredovanja u osiguranju, odnosno poslove distribucije u osiguranju:
 • TATJANA TEPEŠ, upisana u registar posrednika pod brojem PO 415, izdanim od strane HANFE
 • TEA MANCE, upisana u registar posrednika pod brojem PO 342, izdanim od strane HANFE
 • DAMIR VLAŠIĆ, upisan u registar posrednika pod brojem PO 222, izdanim od strane HANFE
 • MIŠEL TOPOLČIĆ, upisan u registar posrednika pod brojem ZO 19925, izdanim od strane HANFE
 1. Registar u kojem su ovlašteni brokeri u osiguranju i reosiguranju – fizičke osobe prijavljeni  i način provjere:
 • Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ( HANFA ), Ulica Franje Račkog 6, Zagreb
 • pisanim upitom i/ili na www.hanfa.hr
 1. Društvo za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju u kojem su ovlašteni brokeri –  fizičke osoba zaposleni:
 • OPTIMARISK d.o.o., Zagrebačka 57, 42 000 Varaždin, OIB: 56706083444, MB1966880 – rješenjem od 11. srpnja 2005. godine, klasa 453-06/05-01/54, ur. broj 567-02/05-2, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), društvu je izdala dozvolu za obavljanje djelatnosti distribucije u osiguranju. Podaci o društvu provjerljivi u sudskom registru (sudreg.pravosudje.hr) i u Registru ovlaštenih posrednika u osiguranju i reosiguranju koji se vodi pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Franje Račkog 6, Zagreb  (www.hanfa.hr).
 1. Posrednik odnosno OPTIMARISK d.o.o. ne posjeduje udio, izravni ili neizravni, u bilo kojem društvu za osiguranje na temelju kojeg sudjeluje u pravu glasa odnosno kapitalu društva za osiguranje.
 1. Posrednik za obavljene poslove distribucije osiguranja ostvaruje naknadu u obliku provizije koja je uključena u premiju osiguranja i koju plaća društvo za osiguranje te ne prima nikakve druge ekonomske koristi i naknade koje su uključene u premiju osiguranja.
 1. Društvo za osiguranje ili s njim povezana osoba posredno ili neposredno ne posjeduje poslovni udio odnosno druga prava na temelju kojih mogu sudjelovati u pravu glasa odnosno kapitalu društva OPTIMARISK d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju.
 1. Posrednik odnosno OPTIMARISK d.o.o. obavlja poslove distribucije osiguranja po nalogu ugovaratelja osiguranja i pri tome surađuje sa sljedećim društvima za osiguranje:
 • ALLIANZ HRVATSKA d.d., ADRIATIC OSIGURANJE d.d., CROATIA OSIGURANJE d.d., EUROHERC OSIGURANJE d.d., GENERALI OSIGURANJE d.d., GRAWE HRVATSKA d.d., HOK OSIGURANJE d.d., MERKUR OSIGURANJE d.d., AGRAM LIFE OSIGURANJE d.d., TRIGLAV OSIGURANJE d.d., UNIQA OSIGURANJE d.d., SAVA OSIGURANJE d.d. i  WIENER OSIGURANJE Viena Insurance Group d.d.
 1. Zaposlenik Posrednika ne daje savjete o proizvodima koje distribuira.
 1. Između Optimariska d.o.o. i bilo kojeg društva za osiguranje, kao i između brokera u osiguranju i reosiguranju koji su zaposlenici društva Optimarisk d.o.o. ne postoji odnos uske povezanosti u smislu odredaba Zakona o  osiguranju.

Osiguranici mogu izvan sudskim postupkom rješavati sporove sa osigurateljem temeljem obaveze društva za osiguranje da uspostavi postupak izvan sudskog rješavanja sporova između osiguranika, odnosno ugovaratelja osiguranja, odnosno potrošača i društva za osiguranje, odnosno ponuditelja usluga osiguranja.

 1. Društvo za osiguranje dužno je u uvjetima osiguranja objaviti informaciju o načinu postupka izvan sudskog rješavanja sporova te uspostaviti interni postupak za rješavanje pritužbi osiguranika.
 1. Osim prethodno navedenog, osiguranici se mogu obratiti Pravobraniteljstvu za područje osiguranja koje djeluje kroz djelatnost Hrvatskog ureda za osiguranje sa ciljem rješavanja pritužbi osiguranika odnosno oštećenih osoba. Na čelu Pravobraniteljstva za područje osiguranja je pravobranitelj osiguranja čiji je opseg djelovanja usredotočen isključivo na utvrđivanje kršenja dobrih poslovnih običaja i temeljnih standarda osigurateljne struke. Pravobranitelj dakle odlučuje da li je neko konkretno postupanje društva za osiguranje u suprotnosti sa osnovnim načelima Kodeksa poslovne osigurateljne etike i drugih dobrih poslovnih običaja – tog općeobvezujućeg akta koji su društva za osiguranje prihvatila i obvezala se na njegovo poštivanje. Svoje pritužbe stranke mogu uputiti pravobranitelju osiguranja u pisanom obliku na adresu Hrvatskog ureda za osiguranje, Zagreb, Martićeva 73 s naznakom za pravobranitelja. Pritužba koju nezadovoljna strana upućuje pravobranitelju mora sadržavati podatke o društvu za osiguranje (naziv, adresa i broj predmeta) te zahtjev i činjenice na kojima se temelji kao i dokaze na kojima se te činjenice utvrđuju, te mora biti potpisana. Pritužba mora pravobranitelju osiguranja biti dostavljena u roku od 6 mjeseci od postupka društva za osiguranje za koji stranka smatra da predstavlja kršenje Kodeksa osiguranja. Prije podnošenja pritužbe pravobranitelju osiguranja, stranka se sa svojom pritužbom mora obratiti odgovornom društvu za osiguranje – prethodno odlučivanje u internom žalbenom postupku naime, predstavlja procesnu pretpostavku te pravobranitelj osiguranja neće uzeti u razmatranje pritužbu koja nije prethodno raspravljana u internom žalbenom postupku.
 1. Osiguranik, ugovaratelj osiguranja i korisnik iz ugovora o osiguranju mogu podnijeti pritužbu na pružanje usluga odnosno izvršenja obveza društva za posredovanje, odnosno osobe koje za društvo za posredovanje obavlja poslove posredovanja, odluke društva za posredovanje u vezi s ugovorom ili izvršenjem ugovora, postupanja društva za posredovanje u vezi rješavanjem zahtjeva iz ugovora u osiguranju ili reosiguranju, i to u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada je primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe.

Pritužba se podnosi usmeno na zapisnik – u uredima društva Optimarisk d.o.o. na adresi Varaždin, Zagrebačka 57 i u Rijeci, Miroslava Krleže 3, pismenim putem na adresu sjedišta društva za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju  Optimarisk d.o.o., emailom na adresu osobnipodaci@optimarisk.hr. Pritužba treba sadržavati: ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno tvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba;  razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe; dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužbe podnose, kao i prijedloge za izvođenje dokaza;  datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa; punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku. Nakon analize i provjere navoda iz pritužbe  Optimarisk d.o.o. će u pisanom obliku odgovoriti podnositelju pritužbe najkasnije u roku od 15 dana od primitka pritužbe. Ako je pritužba podnesena elektroničkom poštom ili podnositelj pritužbe to izričito traži, odgovor na pritužbu može se poslati elektroničkom poštom, uz poštivanje propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Na zahtjev podnositelja pritužbe društvo za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju će obavijestiti podnositelja pritužbe o zaprimljenoj pritužbi i tijeku postupka. Svi sporovi koji proizlaze iz odnosa distribucije osiguranja ili u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, mogu se uputiti na mirenje pri jednoj od organizacija za mirenje u Republici Hrvatskoj. U slučaju da se unatoč tom nastojanju sporazumnog rješavanja spora ne uspije postići mirno rješenje spora, ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Varaždinu.

 1. Optimarisk d.o.o. se obvezuje da će čuvati privatnost svih klijenata. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o klijentima u svrhu sklapanja ugovora o osiguranju te izvršenja prava iz ugovora u osiguranju i obrađujemo ih u marketinške svrhe, ukoliko je klijent sa time suglasan. Obvezujemo se pružati zaštitu osobnih podataka svih svojih klijenata, koje ćemo prosljeđivati osigurateljima i nadležnim tijelima sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Svi se podaci o klijentima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Optimarisk d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Ugovaratelj osiguranja / osiguranik upoznat je s pravom na uskratu obrade njegovih osobnih podataka u svrhe marketinga kao i pravom da se isti u svakom trenutku može usprotiviti obradi osobnih podataka u svrhe marketinga, a u kojem slučaju se njegovi osobni podaci više neće koristiti u tu svrhu.
 2. Ukoliko bilo koja odredba ove Izjave posrednika u osiguranju i reosiguranju nije istovjetna izvršenim radnjama ovlaštenog posrednika, ugovaratelj osiguranja slobodan je izvijestiti o istom posrednika te tražiti u potpunosti izvršenje istih.

 

Optimarisk d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju