Postupak prijave štete na imovini

Postupak prijave štete na imovini

Ukoliko nastane osigurani slučaj na imovini potrebno je poduzeti sve mjere da se ograniče štetne posljedice i pri tome se pridržavati uputa osiguratelja ili nas kao posrednika kako oštećeni objekt ili oštećene stvari ne bi bile izložene daljnjim oštećenjima.

 

Osiguraniku je dužan postupiti na sljedeći način:

 

  • odmah poduzeti sve što je u njegovoj moći da se ograniče štetne posljedice i pri tome se pridržavati uputa koje mu je dao osiguratelj ili njegov predstavnik,
  • obavijestiti osiguratelja ili posrednika o nastupanju osiguranog slučaja najkasnije 3 dana otkad je saznao za njega, jer će u protivnom dodatne troškove nastale zbog takvog propuštanja snosite sam,
  •  što prije, a najkasnije u roku od tri dana, pisanim putem potvrditi prijavu danu usmeno, telefonom ili na drugi sličan način,
  • u svim slučajevima predviđenim propisima podnijeti prijavu nadležnoj policijskoj upravi i navesti koje su sve stvari uništene, odnosno oštećene ili su nestale prilikom nastanka osiguranog slučaja,
  • do dolaska predstavnika osiguratelja na samo mjesto ne promijeniti stanje oštećenih odnosno uništenih stvari, osim ako je promjena potrebna u javnom interesu ili radi smanjenja odnosno sprečavanja povećanja štete, odnosno radi nastavljanja normalne proizvodnje,
  • ako se promjena izvrši radi nastavljanja normalne proizvodnje osiguranik je dužan o tome odmah izvijestiti osiguratelja telefonom ili na koji drugi način,
  • ako se pristupi popravku obvezno sačuvati zamijenjene dijelove za potrebe mogućeg očevida.

 

Obveza osiguranika je, neovisno o roku u kojem je podnio prijavu štete, predstavniku osiguranja pružiti sve podatke i druge dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka, opsega i visine štete. Osiguratelj također može zahtijevati da osiguranik pribavi i druge dokaze, ako je to nužno potrebno i opravdano.

Štetu možete prijaviti dolaskom u naš ured ili izravno kod osiguratelja, te putem pošte ili faxa. Obrazac prijave štete možete preuzeti na našoj internet stranici, potom ga popunite sa svim traženim podacima i vlastoručno potpišite, te ga uz dokumentaciju koje ste u posjedu donesite ili dostavite nama ili osiguratelju.

Štetu je moguće prijaviti telefonom i brzojavom, ali je to potrebno što prije, a najkasnije u roku od tri dana pisano potvrditi takvu prijavu na propisanom obrascu.

 

PREUZMI OVDJE
Prijava štete iz imovine